cd

20 lanné


KALADJA : AYEN PA BEL ANKO (MAREN'O)

Marèn'o, Marèn'o, Marèn'o
Marèn'o ka pati, i ka lésé mwen mwen mélé
Marèn'o, Marèn'o, Marèn'o
Marèn'o ka pati, pé ké déviré

Oti manman mwen, manman mwen ja alé
Oti pap'an mwen, pap'an mwen ja vwayajé
Oti granmanman mwen, granmèw o filao
Marèn'o ka pati, péké déviré

Gadé asilatè, tousa ki ka rivé
Pon moun pa savé ki koté nou ka alé
Lanati an kòlè, é sé fòt a lézòm manman
Marèn'o ka pati, pé ké déviré

Lagè ka déklaré, moun ka pèd vi a yo
Atanta kamikaz, sé sèl solisyon yo touvé
Biten pou yo détui, yo ké fin chyé èvè planèt-la manman
Marèn'o ja pati, péké déviré

Ay, toupiti mwen piti, anka palé ba yo
Sé lajan sé pouvwaw, sésa ka pété tèt ayo
Séparé pou toutmoun, davwa toutmoun sé moun
Marèn'o ja pati, péké déviré

Oti manman mwen, manman mwen ja alé
Oti pap'an mwen, pap'an mwen ja vwayajé
Oti granmanman mwen, granmèw o filao
Marèn'o ka pati, péké déviré

Sanblé pou nou konstwi, pou soulajé doulè a lavi
Pon moun pé ké rivé tousèl kontrolé tousa ki si tè
Fò nou jwenn fos an nou, é protéjé santé a lézòm manman
Marèn'o ja pati, pé ké déviré

Woy, sové planèt an nou, laliwondaj an nou
Arété poliyé dèmen sé pitit an nou ké soufè
Lavi tini valè, ban nou on chans pou profité dè'y manman
Marèn'o ja pati, pé ké déviré